Trening słuchowy Johansena

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwiękowych i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

Diagnoza i terapia: Diagnoza w IAS obejmuje szczegółowy wywiad oraz badanie audiometrii tonalnej i testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Kolejnym krokiem jest nagranie indywidualnie dostosowanej płyty – specjalnie filtrowana muzyka instrumentalna nagrywana jest na płytę CD. Muzyka Johansena (IAS) jest tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu można nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły uwadze. Dziecko otrzymuje płytę i słucha jej przez słuchawki przez ok 10 – 15  min dziennie. Co 4-8 tygodni kontrolowane są postępy w terapii. Po każdej wizycie kontrolnej dziecko otrzymuje nową płytę. Czas trwania treningu to zwykle 6 do 10 miesięcy.

Program terapeutyczny oparty na indywidualnej Stymulacji Słuchowej ma na celu poprawę przetwarzania słuchowego oraz:

 • zdolności w zakresie koncentracji uwagi
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji,
 • samooceny,
 • motoryki (napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi)

Dla kogo?

Indywidualna Stymulacja Słuchu JIAS skierowana jest dla:

 • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD
 • dzieci i osób dorosłych (np. po udarach), które mają problemy z mową zarówno czynną jak i bierną (harmonizacja odbioru poszczególnych częstotliwości)
 • osób z problemami z lateralizacją słuchową
 • dzieci z problemami szkolnymi (np. dysleksja), które wynikają chociaż częściowo z ograniczeń w przetwarzaniu słuchowym 
 • dzieci z problemami szkolnymi (np. dysleksja), które wynikają chociaż częściowo z ograniczeń w przetwarzaniu słuchowym 
 • dzieci i osób dorosłych, które mają problem z filtracją dźwięków drugoplanowych
 • osób  z nadwrażliwością słuchową i/lub szumami usznymi
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji, 
 • dzieci z ADHD i ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone)
 • dzieci z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji.
Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim
Skip to content